European Portfolio Certificate (EPC)

 

Fråga: Hur passar Steinerskolans och steinerpedagogikens traditionella metoder med det moderna IT-samhället och all teknologi som det för med sig? 

Svar: På ett mångsidigt sätt genom en stor satsning på EU-finansierat portfolioarbete kopplat med självständig inlärning.

 

I Steinergymnasiet kan du jobba med den i Europa utbredda portfolio-metoden och erhålla European Portfolio Certificate (EPC).

Portfolioarbete kan förverkligas på två olika sätt:

1. Det formella EPC-certifikatet, European Portfolio Certificate, som utmynnar i ett godkänt arbete och ett formellt certifikat.

2. Portfolioarbete som pedagogiskt verktyg / arbetsmetod, som inte utmynnar i ett formellt certifikat. 

De studerande gör sitt specialarbete i åk 12 som ett formellt EPC. De kommer då att ha en möjlighet att integrera informationssökning och modern teknik med självutvärdering och olika former av studieteknik.

Idén bakom portfolioarbetet som metod är att de studerande uppnår de av ämnesläraren uppställda kursmålen. Under arbetsprocessen utvecklas de studerande på ett individuellt och kreativt sätt i och med att de själva tar ansvar för det egna arbetet och får en möjlighet till självständigt arbete.

En avgörande komponent i denna inlärningsprocess är de studerandes motivation. Idén är att deras aktiva roll i den egna inlärningsprocessen och i besluten som gäller den ökar motivationen, och att det skapas en positiv och mångsidig inlärningssituation. Det är viktigt att modern teknologi används för informationssökning så att kunskapsunderlaget blir så brett och mångsidigt som möjligt. 

Det viktigaste målet med portfolio-arbetet är ändå att hos de studerande väcka en gnista till livslångt lärande och stöda individens utveckling som människa.

EPC är en väletablerad, erkänd arbetsmetod och EPC-certifikat har använts av Steinerskolor i Finland i många års tid.