Stöd för studerande vid gymnasiet i Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

 

Elevhälsogruppen

Rudolf Steiner skolan i Helsingfors har en elevehälsogrupp, vars uppgift är att befrämja, stöda och upprätthålla hela skolans och de olika gruppernas trygghet, välmående och trivsel i skolan. Till skolans elevhälsogrupp hör 2 valda lärarrepresentanter, rektor, hälsovårdare, kurator, psykolog och speciallärare. Gruppen arbetar genom att koordinera insatser och evenemang av olika slag som befrämjar gruppernas välmående. Gruppen arbetar också med att upprätthålla strukturer som bidrar till en trygg, trivsam, socialt hänsynsfull och fungerande studiemiljö.

 

Enskilt stöd för studerande

Studerande vid Rudolf Steiner skolan i Helsingfors har möjlighet till olika enskilda stödformer som elevhälsogruppen och skolans stödpersonal erbjuder. Beroende på frågeställingens art, kan studeranden vända sig till skolans studiehandledare, kurator, psykolog, hälsovårdare eller speciallärare. De nämnda aktörerna kan stöda eleven enskilt eller i en sammansatt expertgrupp, som består av alla de personer vars stöd en enskild studerande behöver.

 

Stöd från studiehandledare

Då studerande har frågor som berör kursval och kursprestationer, kan hen vända sig till skolans studiehandledare och boka en tid för träff. Studiehandledaren är närvarande i skolan 5 dagar i veckan. Med studiehandledaren kan studier planläggas och prestationer följas upp.

 

Stöd från kurator

Kuratorn stöder studerande i olika frågor som har med skolframgång, motivation och skoltrivsel att göra. Även en socialt belastande situationer utanför skolan kan tas upp med Kuratorn. Kuratorn är anträffbar 2 dagar i veckan. Studerande kan boka tid hos Kuratorn själva, på förslag av en lärare eller sin vårdnadshavare. Skolkuratorn gör också klassgenomgångar då hen träffar hela klasser i grupp eller alla elever i en klass enskilt. Om en grupp behöver stöd, kan kuratorn göra arbetsinsatser med hela gruppen,själv eller i samarbete med psykologen.

 

Stöd från psykolog

Psykologen kan erbjuda studeranden samtalsstöd och analys av olika svårigheter med studierna. Psykologen utreder också olika typer av inlärningssvårigheter, samt kan skriva intyg över dessa. Psykologen samarbetar med speciallärare, kurator, studiehandledare och ämneslärare för att stöda studerande med deras inlärning, motivation och studieframgång. Psykologen är på plats 1 dag i veckan.

 

Stöd från speciallärare

Skolans speciallärare kan föra stödsamtal om inlärning och studiefrmgång med studerande. Hen kan ge studietekniska råd och kartlägga eventuella läs- och skrivsvårigheter. Specialläraren kan också vid behov skriva intyg över läs och skrivssvårigheter för studerande inför studentexamen eller för vidare studier. Specialläraren samarbetar ofta med skolpsykologen och skolkuratorn gällande studerandes inlärningssvårigheter. Specialläraren är anträffbar 5 dagar i veckan.

 

Stöd från hälsovårdare

Hälsovårdaren följer regelbundet upp studerandes allmänna hälsotillstånd genom granskningar. Hälsovårdaren fäster vikt vis såväl fysisk, psykisk och social hälsa. Om något i studerandens hälsa kräver vidare åtgärder, ser hälsovårdaren till att studeranden får en remiss till läkare för undsökning. Hälsovårdaren är anträffbar utan tidsbeställning under en angiven tid 5 dagar i veckan.

 

Konstnärliga terapier

För att förebygga och lindra olika ångestsyndrom, utmattning, nedstämdhet, utmanande livssituationer mm. har studerande möjlighet till att få konstnärlig terapi i form av eurytmiterapi eller bildkonstterapi. Konstnärliga terapier kan föreslås av en expertgrupp (se nedan).

 

Expertgruppsstöd

Studerande, vårdnadshavare, lärare eller stödpersonal vid skolan kan föreslå att en expergrupp sammankallas, för att kartlägga, koordinera och följa upp en enskild studerandes stödbehov. Den som föreslår att en expertgrupp sammankallas, kan förslå vilka personer som sammankallas. Om vidare stödbehov framkommer, kan ytterligare aktörer tillkallas.

 

Till en expertgrupp kan enligt behov höra klassföreståndare, ämneslärare, speciallärare, psykolog, kurator, hälsovårdare, rektor, studiehandledare, konstterapeut, eurytmiterapeut och olika stödinstanser utanför skolan. En myndig studerande skall själv ge sitt samtycke till att de sammankallade personerna får delta i expertgruppsmöten där hens ärenden behandlas, om studerande är minderårig, sker givandet av samtycke av vårdnadshavare. En vårdnadshavare får inte vägra en studerande stöd om studeranden själv önskar få det.