Stöd för studerande vid gymnasiet i Rudolf Steinerskolan i Helsingfors

 

Elev-/Studerandehälsogruppen

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors har en elevhälsogrupp, vars uppgift är att befrämja, stöda och upprätthålla hela skolans och de olika elev- och studerandegruppernas trygghet, välmående och trivsel i skolan. Till skolans elevhälsogrupp hör 2 valda lärarrepresentanter, rektor, hälsovårdare, kurator, psykolog och speciallärare. Gruppen är gemensam för alla stadier (grundstadiet och gymnasiet) så vi använder benämningen elevhälsogrupp. Elevhälsogruppen arbetar genom att koordinera insatser och evenemang av olika slag som befrämjar de olika elev- och studerandegruppernas välmående. Gruppen arbetar också med att upprätthålla strukturer som bidrar till en trygg, trivsam, socialt hänsynsfull och fungerande studiemiljö.

 

Enskilt stöd för de studerande

De studerande vid Rudolf Steinerskolan i Helsingfors har tillgång till olika enskilda stödformer som elevhälsogruppen och skolans stödpersonal erbjuder. Beroende på stödbehovets art, kan den studerande vända sig till skolans studiehandledare, kurator, psykolog, hälsovårdare eller speciallärare. Dessa kan stöda eleven enskilt eller i en sammansatt expertgrupp, som består av alla de personer vars stöd en enskild studerande behöver.

 

Stöd från studiehandledaren

Då den studerande har frågor som berör kursval och kursprestationer, kan hen vända sig till skolans studiehandledare och boka en tid för träff. Studiehandledaren är närvarande i skolan 5 dagar i veckan. Med studiehandledaren kan studier planläggas och prestationer följas upp.

 

Stöd från kuratorn

Kuratorn stöder de studerande i olika frågor som har med skolframgång, motivation och skoltrivsel att göra. Även socialt belastande situationer utanför skolan kan tas upp med kuratorn. Hon är anträffbar 2 dagar i veckan. Den studerande kan boka tid hos kuratorn själv, på förslag av en lärare eller sin vårdnadshavare. Skolkuratorn gör också klassgenomgångar då hon träffar hela klasser i grupp eller alla elever i en klass enskilt. Om en grupp behöver stöd, kan kuratorn ge stödinsatser åt hela gruppen,själv eller i samarbete med psykologen.

 

Stöd från psykologen

Psykologen kan erbjuda den studerande samtalsstöd och analys av olika svårigheter med studierna. Psykologen utreder också olika typer av inlärningssvårigheter, samt kan skriva intyg över dessa. Psykologen samarbetar med specialläraren, kuratorn, studiehandledaren och ämneslärare för att stöda den studerande med hens inlärning, motivation och studieframgång. Psykologen är på plats 1 dag i veckan.

 

Stöd från specialläraren

Skolans speciallärare kan föra stödsamtal om inlärning och studieframgång med den studerande. Hon kan ge studietekniska råd och kartlägga eventuella läs- och skrivsvårigheter. Specialläraren kan också vid behov skriva intyg över läs- och skrivssvårigheter för den studerande inför studentexamen eller för vidare studier. Hon planerar tillsammans med den studerandes lärare den stödundervisning som gymnasisten är i behov av. Specialläraren samarbetar ofta med skolpsykologen och skolkuratorn gällande den studerandes inlärningssvårigheter. Specialläraren är anträffbar 5 dagar i veckan.

 

Stöd från hälsovårdaren

Skolhälsovårdaren följer regelbundet upp de studerandes allmänna hälsotillstånd genom granskningar. Hälsovårdaren fäster vikt vid såväl fysisk och psykisk som social hälsa. Om något i den studerandes hälsa kräver vidare åtgärder, ser hälsovårdaren till att den studerande får en remiss till läkare för undersökning. Hälsovårdaren är anträffbar utan tidsbeställning under en angiven tid 5 dagar i veckan.

 

Expertgruppsstöd

Studerande, vårdnadshavare, lärare eller stödpersonal vid skolan kan föreslå att en expergrupp sammankallas, för att kartlägga, koordinera och följa upp en enskild studerandes stödbehov. Den som föreslår att en expertgrupp sammankallas kan även föreslå vilka personer som sammankallas. Om vidare stödbehov framkommer kan ytterligare aktörer tillkallas.

 

Till en expertgrupp kan enligt behov höra klassföreståndare, ämneslärare, speciallärare, psykolog, kurator, hälsovårdare, rektor, studiehandledare och olika stödinstanser utanför skolan. En myndig studerande skall själv ge sitt samtycke till att de sammankallade personerna får delta i expertgruppsmöten där hens ärenden behandlas, om den studerande är minderårig, ges samtycket av vårdnadshavaren. En vårdnadshavare får inte vägra en studerande stöd om studeranden själv önskar få det.