Administration

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors följer i sin undervisning de nationella läroplansgrunderna för grundstadiet (2014) och gymnasiet (GLP 2021). Skolan är öppen och erbjuder alla elever  och studerande möjlighet att gå hela skolvägen från grundstadiets lägre klasser (åk 1-6) via grundstadiets högre klasser (åk 7-9) till gymnasiet.  Skolan har även en egen förskola med eftermiddagsvård samt eftis för elever i åk 1-2.

Skolan med undervisningstillstånd på båda nationalspråken leds av en gemensam styrelse, men skolan är indelad i en svensk och en finsk avdelning. Vardera har sin egen rektor, direktion och sitt eget lärarkollegium. Dessa organs befogenheter och ansvarsfördelningen mellan dem definieras i skolans instruktion.

Understödsförening

Den officiella utbildningsanordnaren i skolan är Helsingin Rudolf Steiner –koulun kannatusyhdistys – Understödsföreningen för Rudolf Steinerskolan i Helsingfors r.y. Alla vårdnadshavare och andra målsmän, skolans personal samt 18 år fyllda studerande kan anhålla om medlemskap i föreningen. Medlemmarna har rösträtt på föreningens möten. Medlemsavgiften är 35 euro/år. Understödsföreningen har två stadgeenliga årsmöten, vårmöte och höstmöte, där det väljs en gemensam styrelse för skolan, samt skilda direktioner för den svenska  och för den finska avdelningen. Dessa tre organ leder och övervakar skolans verksamhet. För undervisningen, dess metoder och innehåll ansvarar de finska och svenska lärarkollegierna.

På vårmötet fastställs föregående års bokslut och utnämns kandidaterna till direktionerna. På höstmötet godkänns budgeten för det kommande året och styrelsemedlemmarna väljs. De vårdnadshavare, de 18 år fyllda studerande och de medlemmar i skolans personal som betalat medlemsavgiften har rösträtt på vår- och höstmötena.

Anhållan om medlemskap

Understödsföreningens regler (fr.o.m. 29.11.2018, på finska)

Ekonomiinstruktion

 

Skolans styrelse

Styrelsen upprätthåller skolans verksamhet och ansvarar för hela skolans ekonomi. Styrelsen anvisar ett anslag för utbildningsverksamheten till skolans avdelningar,uppföljer budgetläget på understödsföreningens höstmöte, ansvarar bl. a. för skolfastigheterna och skolbespisningen samt utnämner rektorerna. Styrelsen sammankommer till sina möten cirka en gång i månaden.

Direktion

I skolan fungerar det två direktioner, den ena för skolans svenska avdelning och den andra för skolans finska avdelning.

I direktionerna sitter representanter för vårdnadshavare, lärare, övrig personal och studerandekårens styrelse. En vårdnadshavare är alltid ordförande.

I den svenska direktionen bestäms det om saker som specifikt berör den svenska avdelningen, framför allt dess budget och ekonomi. Direktionen övervakar och utvärderar även den svenska avdelningens steinerpedagogiska fostrings- och undervisningsmetoder.

 

 • Styrelsen 2023-2024

  Mika Lakka, ordförande

  Mari Creutz, viceordförande

  Antti Ellonen

  Raisa Rautiainen

  Tom Ekegren

  Pontus Högström

  Samuli Syrjänen

  Antti Lehtinen

  Salla Korhonen

   

   

  Ekonomidirektör Marika Törnblom (utan rösträtt) fungerar som styrelsens sekreterare. Styrelsen kan lättast kontaktas via henne: marika.tornblom@rudolfsteinerskolan.fi.

   

 • Direktionen för den svenska avdelningen 2023-2024

  Heidi Harju-Luukkainen, vårdnadshavare, ordförande

  Maria Andersin, vårdnadshavare

  Eva Godenhielm, vårdnadshavare

  Satu Oker-Blom, vårdnadshavare

  Charlotte Sundström, vårdnadshavare

  Emilia Sylvin, vårdnadshavare

  Andrea Brandão, lärare

  Annette Willamo, lärare

  Aurora Siilasvuo, övrig personal

  Jessica Rehn, representant för studerandekårens styrelse

  August Tarkkio, rektor (utan rösträtt)

Skolans finansiering och understödsavgifter

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors är en privatskola vars verksamhet till största delen finansieras med det statsunderstöd skolan får enligt sitt elevantal.

Ett viktigt tillägg till statsunderstödet utgörs av den understödsavgift som de flesta vårdnadshavare betalat. Med hjälp av understödsavgiften samlar vi medel för att förverkliga vår pedagogiska specialuppgift samt för att utveckla skolan. Den frivilliga understödsavgiften är följande:

1 elev betalar 285 euro/termin

2 syskon betalar båda 200 euro/termin

3 syskon betalar var 145 euro/termin

4 syskon betalar var 115 euro/termin

Understödsavgiften för läsåret uppbärs i två rater, en på höst- och en på vårterminen. Enligt vårt elevregister kommer den förälder som angetts som ansvarig för elevens avgifter att debiteras för understödsavgifterna med en faktura som skickas hem.

Avgiften är frivillig enligt lagen, men ytterst viktig för skolans verksamhet.

Pengarna används till att förverkliga och utveckla den specialuppgift, Waldorf eller- Steinerpedagogiken, som skolan har en i lag nedtecknad kompetens för. Det statsunderstöd skolan får täcker visserligen största delen av skolans driftskostnader, men skolan har ända sedan början dessutom ansett det behövligt att be skolans vårdnadshavare om en understödsavgift. Detta trots att skolan hushåller ytterst noga med medlen.

Skolan tackar den stora majoriteten föräldrar som regelbundet betalar avgiften och vädjar till alla som har möjlighet att bidra med understödsavgiften att göra det. Man får naturligtvis bidra med en högre understödsavgift än ovan angivet utan skild anmälan. Det går också att betala en mindre summa.

Vårdnadshavarnas bidrag behövs även i andra områden än bara finansieringen av verksamheten. Skolan drivs av en understödsförening dit alla vårdnadshavare som har barn i skolan med fördel kan ansluta sig. Det behövs också alltid nya krafter med olika sorters erfarenhet till styrelsen, direktionen, skolmatskommittén och Steiner Hem och Skola -gruppen.