Föräldraarbete

För att på bästa sätt främja barnets mångsidiga utveckling är det viktigt att samarbetet mellan vårdnadshavarna och skolan löper smidigt. I Steinerskolan fäster man särskilt mycket vikt vid detta samarbete. Utöver klassvisa föräldramöten och individuella utvärderingssamtal är vårdnadshavarna på många sätt delaktiga i skolans verksamhet, till exempel vid planering av utflykter och studieresor, insamling av medel för lägerskolor och förtroendeuppdrag i skolans administration (direktion och styrelse).

 

Här kommer exempel på samarbetsformer mellan hem och skola.

Steiner Hem och Skola stöder samarbetet mellan vårdnadshavare och lärare samt ordnar gemenskapsbyggandejippon och informativa föredrag. Steiner Hem och Skola är medlem av Förbundet Hem och Skola.

Kontaktförälder – Kontaktföräldrarna (”Yhdysvanhemmat”, gemensamt för A, B och CD linjerna), från alla klasser träffas regelbundet för att planera och komma överens om praktiska
arrangemang för marknader och annan gemensam verksamhet. Årligen återkommande evenemang som vårdnadshavarna anordnar är  åtminstone Mikaelimarknaden och julbasaren.

Klassföräldrar – Varje klass utser en klassförälder som koordinerar samarbetet i klassen för caféer,
pjäser och insamlande av pengar. Klassföräldern fungerar som kontaktperson mellan vårdnadshavarna i
klassen och klassläraren/klassföreståndaren/grupphandledaren. Det är viktigt att delegera uppgifterna till olika vårdnadshavare.


Kassör – Klassen skall också ha en kassör som har hand om klassens bankkonto. Till klassens konto
samlas pengar för lägerskolor och annan gemensam aktivitet. Kassören kan ansvara för ansökningar
om understöd från t.ex. stiftelser och fonder.

Ordförande för kontaktföräldrarna i skolan är Janja Levomaa (hjanja@yahoo.com).