Steinerskolans historia och bakgrund

Den första steinerskolan grundades år 1919 i Stuttgart i Tyskland då arbetarna i cigarrfabriken Waldorf Astoria ville grunda en skola åt sina barn. Rudolf Steiner, pedagog och filosof, åtog sig att planera skolan och förverkliga planerna. De benämningar som används i många länder (waldorfskola, waldorfpedagogik) har alltså sitt ursprung i namnet på fabriken, medan de i Finland väletablerade namnen steinerskola och steinerpedagogik har sitt ursprung i namnet på grundaren av skolrörelsen, Rudolf Steiner. Denna första skola, ursprungligen grundad för personalens barn, fortsatte att växa, och ledde till en reformrörelse av skolväsendet som till dags dato kommit att ha en djup  inverkan på skolväsendet i alla världens hörn.

Steinerskolrörelsen spred sig relativ fort över hela Tyskland och Europa, även om den stötte på problem under den nationalsocialistiska regimen i Tyskland. Steinerpedagogiken, som betonar vikten av individualitet, uppfattades stå i strid med de nationalsocialistiska lärorna, något som följde till nedstängning av de tyska steinerskolorna år 1938. Efter andra världskriget fortsatte spridningen av steinerskolrörelsen till utomeuropeiska länder, och detta fenomen tog fart särskilt på 1970-talet.  I dagens värld återfinns steinerskolor på alla världens kontinenter.  Detta återspeglar steinerpedagogikens universella och allmänmänskliga karaktär: pedagogiken fungerar oberoende av nationalitet, kultur och religion. I detta nu uppgår antalet steinerskolor till över ett tusen och nya skolor grundas med jämna mellanrum överallt i världen. 

 

Steinerskolan i Finland

Den första steinerskolan i Finland, Rudolf Steinerskolan i Helsingfors, grundades år 1955. Skolan har alltsedan början varit en tvåspråkig skola, med en svensk- och en finskspråkig klasslinje. Efter att i början ha fungerat på olika adresser fick skolan år 1958 en stadigvarande plats på Lärkträdsvägen relativt nära stadens centrum. De följande orter där steinerskolor grundades var Tammerfors och Lahtis. År 1977 stiftade Finlands riksdag en egen lag för steinerskolor, något som ledde till en riktig boom för steinerskolrörelsen i Finland: följaktligen grundades det stora flertalet av Finlands steinerskolor i början av 1980-talet. Nu på 2020-talet fungerar det 24 steinerskolor och ett fyrtiotal steinerdagisar i Finland.  Cirka 5000 barn deltar dagligen i steinerpedagogisk undervisning. I huvudstadsregionen finns det fyra steinerskolor: Rudolf Steinerskolan i Helsingfors, Elias-koulu, Espoon steinerkoulu samt Vantaan seudun steinerkoulu. Rudolf Steinerskolan i Helsingfors är den enda steinerskola i Finland som ger steinerpedagogisk undervisning på svenska i alla skolstadier: förskola, grundskola och gymnasium.

Många steinerskolor har startats tack vare vårdnadshavares initiativ, ofta som en naturlig fortsättning på steinerpedagogisk dagisverksamhet. Detta har krävt en aktiv insats av vårdnadshavarna då skolorna ofta fungerat under ett stort ekonomiskt tryck. Därför har vårdnadshavarna haft en viktig roll i att se till att skolan har finansiering, lärare och utrymmen för att kunna fungera. Detta syns även i dagens steinerskola där aktiva vårdnadshavare engagerar sig i skolans administration och anordnar olika evenemang för att stödja skolans förutsättningar att erbjuda eleverna högklassig steinerpedagogisk undervisning.