Stöd för skolgång och inlärning

Tre nivåer av stöd

I Rudolf Steinerskolan i Helsingfors erbjuds elever tre nivåer av stöd för lärande och skolgång i den grundläggande undervisningen: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Stödformer som nämns i lagen om grundläggande utbildning är till exempel stödundervisning, specialundervisning på deltid, tolknings- och assistentstjänster samt särskilda hjälpmedel. Allmänt stöd kan ges utan undersökningar, intensifierat stöd ges utifrån en pedagogisk bedömning medan särskilt stöd förutsätter en pedagogisk plan och en individuell plan (IP) för hur undervisningen skall ordnas. IP upprättas i samråd med vårdnadshavarna.

 • Allmänt stöd

  Varje elev har vid behov rätt att få allmänt stöd och handledning i sin skolgång. Det första sättet att möta en elevs behov av stöd är att ge allmänt stöd. Det innebär i allmänhet att enstaka pedagogiska lösningar och handlednings- och stödåtgärder sätts in som en del av skolvardagen för att påverka situationen på ett så tidigt stadium som möjligt. Allmänt stöd ska ges genast när behovet av stöd uppstår och det krävs inga särskilda undersökningar eller beslut för att påbörja stödet. Även samarbetet med vårdnadshavare, andra lärare, skolhälsovårdare, kurator och psykolog är sätt att ge eleven allmänt stöd.

 • Intensifierat stöd

  En elev som för lärande eller skolgång behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd samtidigt ska utifrån en pedagogisk bedömning ges intensifierat stöd i enlighet med en plan för elevens lärande. Intensifierat stöd ges då det allmänna stödet inte räcker till och så länge eleven behöver det. Det intensifierade stödet ska planeras som en helhet. Stödet ska vara mer omfattande och långsiktigt än det allmänna stödet. Eleven behöver vanligtvis flera former av stöd. Intensifierat stöd ska ges i samband med den övriga undervisningen genom flexibla undervisningsarrangemang.

  Det intensifierade stödet kan innefatta alla former av stöd som används inom den grundläggande utbildningen, utom den specialundervisning och den individualisering av lärokursen i ett läroämne som ordnas på basis av ett beslut om särskilt stöd. I samband med intensifierat stöd ökar betydelsen av till exempel specialundervisning på deltid, individuell studiehandledning och samarbete med hemmet. Också elevvårdens roll ska stärkas för att främja och upprätthålla elevens välbefinnande.

  Samarbetet med eleven och vårdnadshavaren har stor betydelse. Elevens lärande och skolgång ska regelbundet följas upp och utvärderas i samband med intensifierat stöd. Om det utifrån en bedömning konstateras att behovet av stöd har förändrats eller att eleven inte har nytta av det stöd som ges, ska planen för elevens lärande uppdateras så att den motsvarar den nya situationen.

 • Särskilt stöd

  Särskilt stöd ska ges elever som inte annars i tillräcklig utsträckning kan uppnå målen för växande, utveckling eller lärande. Syftet med det särskilda stödet är att ge eleven övergripande och systematiskt stöd så att eleven kan fullgöra sin läroplikt och får en grund för fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen.  Ifall eleven studerar enligt läroämne, studerar eleven de olika läroämnena antingen enligt den allmänna lärokursen eller enligt en individualiserad lärokurs.

  En elev som fått ett beslut om särskilt stöd ska ges specialundervisning i enlighet med en individuell plan (IP) för hur undervisningen ska ordnas. Enligt lagen om grundläggande utbildning har eleven också rätt att som en del av specialundervisningen få stödundervisning och specialundervisning på deltid som stöd för sitt lärande.

  Då en individuell plan (IP) för hur undervisningen skall ordnas, görs upp, sammankallar klasslärare eller speciallärare eleven, vårdnadshavarna och andra medverkande parter till ett möte där den pedagogiska utredningen presenteras och planen görs upp i samråd med de närvarande. Specialläraren nedtecknar den individuella planen (IP) för hur undervisningen skall ordnas.

  Särskilt stöd innebär en individuell läroplan ur vilken framgår t.ex. anpassade målsättningar, arbetsmetoder och material, specialundervisning på deltid, mera kontinuerligt, tillämpning av olika arbetssätt/arbetsutrymmen/förlängd tid i provsituationer, intensifierat samarbete med vårdnadshavare, intensifierad uppföljning av elevens skolarbete, extra stöd med skolarbete hemma, särskild placering i klassrummet, någon eller några av punkterna under allmänt eller intensifierat stöd.

Specialundervisning

Specialundervisningens mål är att stödja inlärning, medan de andra stödformerna främst stödjer skolgång. Speciallärare experter på specialpedagogik i skolsamfundet. De utväerar behovet av stöd för inlärning, uppväxt och skolgång samt behovet av specialundervisning på individ-, klass- och skolnivå. De genomför specialundervisning i klass, i smågrupper, i form av individuell undervisning i samarbete med klass- och ämneslärare. Speciallärare deltar i elev- och studerandevårdsgruppens möten och arbete i egenskap av expert i specialundervisning.

I skolan ger speciallärare Katja Rautalin-Långström specialundervisning. I detta arbete stöds hon av Natalie Klötzer.

Andra stödformer

Skolkuratorn stöder elevens psykosociala välmående i skolan, hen lyssnar på och för samtal med elever. Samtal om skoltrivsel, studiemotivation, skolframgång, privata bekymmer kan föras både i grupper och enskilt. Skolkuratorn samarbetar också med aktörer utanför skolan och handleder elever att, vid behov, få hjälp utanför skolan. Skolans kurator är Camilla Nyberg, hon nås per wilma och telefon 045 773 13136.

 

Skolpsykologen kartlägger elevers inlärningsprofiler med styrkor och utmaningar, träffar elever och familjer, för stödsamtal med dem och styr eller remitterar elever till utredningar och stödinstanser utanför skolan. Centralt för skolpsykologens arbete är mångsidigt samarbete med vårdnadshavare, skola och samarbetsparter utanför skolan. Steinerskolans skolpsykolog är Nilla Henry, hon nås per wilma och telefon 045 108 5446.

 

Skolhälsovårdaren följer med elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa och koordinerar skolläkarens mottagningstider samt fungerar som arbetspar till skolläkaren. Hälsovårdaren befrämjar trygghet och säkerhet i skolsamfundet, deltar i elevhälso- och elevvårdsarbete samt erbjuder konsultation till lärare och personal i skolan. Hälsovårdaren kan också vid behov medverka i undervisningen i hälsokunskap. Hälsovårdaren deltar i utveckling av samarbetet mellan hem och skola samt vid behov i möten där elevärenden behandlas. Skolhälsovårdaren heter Ida Rimmi (Jennifer Westerlunds vikarie) tfn: 050 310 5631, 09 310 76119.

 

Konstnärligt stöd

Målningsterapeuten stöder eleverna vid såväl psykiska, sociala och kognitiva utmaningar, vilka ofta har en märkbar inverkan på inlärning, social interaktion, och allmänt välbefinnande i skolan. Skolans målningsterapeut heter Kirsi Laine-Wager och hon nås per wilma.

 

Eurytmiterapeuten stöder elever med fysiska, fysiologiska, psykiska, sociala och kognitiva utmaningar. Genom rörelse kan eleven komma i balans och överskrida många slag av trösklar som kan försvåra optimal inlärning och utveckling. Minna Eklund är skolans eurytmiterapeut, hon nås per wilma.